Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

1519 8318 390

November 16 2017

Czasem płaczesz i to nie ze szczęścia raczej.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
6555 5e28 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
5322 e643 390
Reposted frominaska inaska viadancingwithaghost dancingwithaghost
Potrzebuje szczerej przyjacielskiej rozmowy niby nic a jednak tak nieosiągalne
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
5770 5dc9 390
Reposted from777727772 777727772 viaspontaneous spontaneous
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
2102 45a9 390
Reposted fromrol rol viauciekam uciekam
1230 0963 390
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viadobby dobby
2634 72cc 390
Julian Tuwim
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viaarcen arcen
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadobby dobby
Reposted fromunno unno viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl