Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

7562 2688 390
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
0613 6e38 390
Reposted fromstarlordsquill starlordsquill viarawwwr rawwwr
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
2392 5ca1 390
Reposted fromsargon sargon viazabka zabka
You must be prepared to work always without applause
— Hemingway
Reposted fromtatianka tatianka viazabka zabka
Trochę bym się wykrzyczał, trochę poużalał a trochę chce mi się rzygać jak o tym myślę. 
Reposted fromyanek yanek viapersona-non-grata persona-non-grata
6887 c11c 390
2417 a556 390

lyriumnug:

made my biggest, brightest and most floral fuck ever. 

Reposted frombubblines bubblines viairmelin irmelin
8236 d756 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
5589 7809 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin

April 29 2017

0426 5c60 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialip lip
4798 76ea 390
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
nie umiem żyć między ludźmi.

April 26 2017

6735 dab1 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
2101 d740 390
Reposted fromchinchetaaa chinchetaaa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl